Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Danka Lesingerová, IČO:37470728, DIČ: 1029427839, prevádzka Hrádze 394/53,92202 Krakovany (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   Kontaktné údaje predávajúceho:
   Poštová adresa: Hrádze 394/53,92202 Krakovany
   Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK38 3100 0000 0032 9003 2206

   Telefón: 0905 908 876
   E-mail: rajdetom (zavinac) rajdetom (bodka) sk

   Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Pekárska 23, 917 01 Trnava
    
   tel. č.: 033/ 3212521
   e-mail: tt@soi.sk
  2. Internetovým obchodom sa rozumie elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internet.
  3. Kupujúcim sa rozumie registrovaný užívateľ v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.
  4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok im podliehajú.
  5. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými i reklamačnými podmienkami.
  6. Objednávky môže Predávajúci overovať telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailu.
  7. Predávajúci zaručuje dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude  Kupujúcemu potvrdená telefonicky, alebo mailom aj s presným dátumom doručenia.
  8. Ceny uvedené v predaji cez internetový obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.
  9. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predávajúceho, umiestnenými na internetovom obchode Predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim objednávkou, vytvorenou pomocou internetového obchodu, emailom, telefonicky alebo písomne.
  2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie označené ako "Spracovaná“ objednávka. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho („čaká na spracovanie“) sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  3. Pokiaľ nie je možné prijatú objednávku alebo jej časť splniť, bude Kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo emailom Predávajúcim a dohodnú ďalší postup.
  4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Práva a povinnosti Predávajúceho
  1. Predávajúci je povinný:
   1. dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
   3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
   4. predávajúci zodpovedá za vady tovaru a služieb podľa všeobecného predpisu
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Práva a povinnosti Kupujúceho
  1. Kupujúci je povinný:
   1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
   2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
   3. nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,
   4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 5. Zrušenie objednávky
  1. Objednávku je možné bezplatne zrušiť pred jej potvrdením Predávajúcim (pokiaľ je v stave „Čaká na spracovanie“), a to buď priamo prostredníctvom rozhrania v internetovom obchode, telefonicky alebo emailom.
  2. Pokiaľ je už objednávka potvrdená Predávajúcim (v stave „Spracovaná“), je možné objednávku zrušiť len po dohode telefonicky alebo emailom. Urobte tak v čo najkratšom možnom čase, aby nedošlo k ďalším nákladom (náklady na prepravu, náklady na zhotovenie,...), ktoré v tomto prípade znáša Kupujúci.
  3. Po vyexpedovaní už nie je možné objednávku stornovať a je nutné postupovať podľa bodu 6. Všeobecných obchodných podmienok, Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  4. Pri storne/zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, adresu bydliska a informáciu o objednávke.
  5. V prípade, že Kupujúci už zaplatil zálohu, Predávajúci mu  vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, najneskôr do 14 dní od zrušenia objednávky.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak:
   1. sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
   2. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
   3. Kupujúcim vyplnené údaje nie sú kompletné
   4. platba od Kupujúceho nebola uhradená v požadovanom termíne
   5. Kupujúci nekomunikuje
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku aj pred prevzatím tovaru a kedykoľvek bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Tovar zasielajte nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) s originálnym dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku. Odporúčame vám tovar poistiť. Predávajúci Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti všetky platby, ktoré od Vás prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 7. Platobné podmienky
  1. Za objednaný tovar alebo služby môže Kupujúci platiť nasledovne:
   1. Dobierkou – Tovar alebo služby zaplatíte až pri prevzatí od prepravnej spoločnosti.
   2. Bankovým prevodom – Tovar alebo služby zaplatíte dopredu prevodom na účet Predávajúceho. Po prijatí platby na účet Predávajúceho vám bude objednávka odoslaná.
   3. Pri objednaní tovaru, ktorého je suma presahujúca 100,-€, kupujúci uhradí sumu vopred na účet Predávajúceho. Tento tovar sa neposiela na dobierku.
  2. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola Predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu  platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.
  3. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.rajdetom.sk k vybranému tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
  4.  Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob dopravy. 
  5. Daňový doklad bude vystavený na zadanú Fakturačnú adresu. Tovar bude zaslaný spolu s daňovým dokladom na zadanú Adresu dodania.
 8. Dodacie podmienky
  1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 48 hodín. Pri každom tovare je uvedená jeho štandardná dostupnosť v číselnom vyjadrení počtu dní, počas ktorej vieme kupujúcemu objednaný tovar zabezpečiť, pokiaľ je tovar na sklade u dodávateľa. Ak bude pri tovare uvedené iné, alebo ak sa zmluvné strany dohodnú inak, alebo ak je uvedené „na objednávku“, je lehota na dodanie tovaru individuálna, a o tejto po jej reálnom zistení budeme kupujúceho obratom informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že sa dodacia lehota predĺži, alebo sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena od dodávateľa tovaru, budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.
  2. Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná internetovým obchodom po potvrdení objednávky je konečná.
  3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
  4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.
  5. Predávajúci zabezpečuje spracovanie a dodanie objednávok len v pracovných dňoch.
  6. Predávajúci neručí za predĺženie dodania zavinené prepravnou spoločnosťou.
  7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote 30 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 Všeobecných obchodných podmienok – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  8. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania:
   1. Osobný odber na prevádzke
   2. Kuriér - Objednávka je doručená do 48 hodín. V cene sú zahrnuté náklady na obalový materiál.
  9. Daňový doklad bude vystavený na zadanú Fakturačnú adresu. Tovar bude zaslaný spolu s daňovým dokladom na zadanú Adresu dodania.
  10. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť ,máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru /poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru/
 9. Záruka a reklamačný poriadok
  1. Na výrobok sa poskytuje podľa Občianskeho zákonníka záruka odo dňa zakúpenia po dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje len na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Takéto závady budú bezplatne odstránené. Nikdy výrobok sami nerozoberajte a opravy ponechajte na servis výrobcu. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave.
  2. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:
   1. závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahov a úprav neautorizovaným servisom).
   2. poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom, ...
   3. výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)
   4. výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v návode uvedené..
  3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky v pracovné dni. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
  4. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred kontaktujte Predávajúceho telefonicky, písomne alebo mailom: rajdetom@rajdetom.sk. Následne reklamovaný tovar zašlite na adresu Predávajúceho, prípadne doručte osobne. Tovar nezasielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu spolu s reklamačným protokolom. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou.
  5. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme s vami riešenie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.
  6. Kupujúci má podľa §598 Občianskeho zákonníka právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
 10. Alternatívny spôsob riešenia sporov
  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: rajdetom@rajdetom.sk.
  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je tt@soi.sk.
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
   1. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
   2. ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 11. Ochrana osobných údajov
  1. Predávajúci internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich Kupujúcich, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
  2. Predávajúci neposkytuje získané osobné údaje tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
 12. Záverečné ustanovenia

  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 02.11.2017.

Poštovné a doprava
 1.  Osobný odber0,00 EUR

 

O pripravenosti objednávky na osobný odber Vás budeme informovať E-mailom alebo SMS správou

 

 1. Kurier UPS od     0 kg       -  do  4,00 kg     4,50 EUR  
 2. Kurier UPS od     4,01 kg  -  do  7,50 kg     6,00 EUR
 3. Kurier UPS od     7,51 kg  -  do   9,00 kg    8,00 EUR
 4. Kurier UPS od     9,01 kg  -  do 13,00 kg   10,00 EUR
 5. Kurier UPS od   13,00 kg  -  do  25,00 kg   15,00 EUR
 6. Kurier UPS nad 25,00 kg  -  cena dohodou

   

Dobierka - 1,50 EUR

   

Kuriér Vám zavolá a dohodne si s Vami miesto a čas dodania.

Platba na dobierku v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Platba vopred prevodom na účet.

SPÔSOB PLATBY

 

V SÚČASNOSTI JE MOŽNÉ V NAŠOM OBCHODE PLATIŤ TROMA SPÔSOBMI:

 

 1. V hotovosti:: ak si preberiete tovar osobne. 
 2. Na dobierku: pri preberaní tovaru od pracovníka kuriérskej služby
 3. Prevodom na účet: pri tomto spôsobe je potrebné aby ste po objednaní tovaru previedli peniaze na náš firemný účet: Prima Banka, číslo účtu: 3290032206/3100, IBAN: SK38 3100 0000 0032 9003 220, BIC: LUBASKBX
 4. Objednaný tovar od sumy 100,00 EUR sa platí prevodom na účet pri zadaní objednávky.

 

  

 

 

Ochrana osobných údajov e-shopu RAJDETOM.SK
 1. Danka Lesingerová, so sídlom Hrádze 394/53,92202 Krakovany, IČO 37 470 728, zapísaná na Okresnom úrade v Piešťanoch, sp. č.:Žo - 2000/22259/00002, reg.č. 1560/2000 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané  správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

  Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

        Poskytovateľom prepravy a doručenia zásielok je spoločnosť IN TIME, s.r.o., sídlom Senecká

        cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

 1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese rajdetom@rajdetom.sk.

 2. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky rajdetom.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 3. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.